دوره عملی

 

Screen Shot 2015-10-18 at 12.51.52 PM

دوره عملی در موسسه فرشمن

 برای تحصیل در رشته های فنی و مهندسی (گروه اول) تقریبا در تمامی دانشگاه های آلمان گذراندن چند هفته دوره عملی قبل از شروع تحصیل الزامی است.

برای به انجام رسیدن این مهم، موسسه فرشمن ١٢ هفته دوره عملی ارائه میدهد که در دانشگاه اف ها آخن یا در مرکز تحقیقات شهر یولیش برگزار میشود.

دوره عملی متشکل از تمرین ها و آزمایش های عملی در آزمایشگاه ها و کارگاههای مربوطه (کارگاه مهندسی مکانیک،مهندسی برق، شیمی و…) میباشد که شرایط را برای شروع تحصیل دانش آموزان در دانشگاه ها فراهم میکند.

 دانشگاه اف ها آخن برای تمامی دوره های عملی گذرانده شده، مدرک پایان دوره صادر میکند که ارائه این مدارک جهت ثبت نام در دانشگاه الزامیست.